Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unappetizing /'ʌn'æpitaiziɳ/  

  • Tính từ
    không làm cho ăn ngon miệng
    kém ngon lành

    * Các từ tương tự:
    unappetizingly