Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  làm khó chịu, làm tởm
  the repellent smell of rotting meat
  mùi tởm lợm của thịt thối
  I find his selfishness repellent
  tôi thấy tính ích kỷ của nó khó chịu (tởm) quá
  không thấm (nước)
  a water repellent fabric
  vải không thấm nước
  Danh từ
  chất xua muỗi rệp
  chất xua muỗi tẩm vào màn
  chất làm cho (vải, da thuộc…) không thấm nước