Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

distasteful /dis'teistfl/  

 • Tính từ
  (+ to)
  khó chịu
  distasteful behaviour
  thái độ khó chịu

  * Các từ tương tự:
  distastefully, distastefulness