Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  kinh tởm
  a sickening sight
  một cảnh tượng kinh tởm

  * Các từ tương tự:
  sickeningly