Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

sickeningly /'sikəniŋli/  

  • Phó từ
    [một cách] kinh tởm