Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

something /'sʌmθiŋ/