Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  (thường dùng trong từ ghép)
  bị (bệnh, buồn nản…)
  stricken with malaria
  bị sốt rét
  bị khiếp đảm