Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  (khẩu ngữ, nghĩa xấu) ủy mị, ướt át
  a soppy girl
  cô gái ủy mị
  a soppy love story
  câu chuyện tình ướt át
  (+ about) rất thích, rất yêu
  chị ta rất thích các giống vật