Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

mellifluous /mə'liflʊəs/  

 • Tính từ
  ( mellifluent /mə'liflʊənt/)
  ngọt như mật, ngọt ngào
  mellifluous words
  những lời ngọt ngào

  * Các từ tương tự:
  mellifluously, mellifluousness