Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

mellifluously /mə'liflʊəsli/  

  • Phó từ
    như mellifluently