Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

mellifluently /mə'liflʊəntli/  

  • Phó từ
    một cách ngọt ngào