Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

individual /,indi'vidʒʊəl/  

 • Tính từ
  (đặc biệt sau each) mỗi, từng
  mỗi người đều chịu trách nhiệm về công việc chuẩn bị của mình
  cá nhân
  food served in individual portions
  thực phẩm dọn theo khẩu phần cá nhân
  individual effort
  sự cố gắng cá nhân
  độc đáo
  an individual style of dress
  kiểu áo độc đáo
  he writes in a very individual way
  ông ta viết theo một phong cách rất độc đáo
  Danh từ
  cá nhân
  the rights of the individual
  quyền cá nhân
  (khẩu ngữ) gã
  an unpleasant individual
  một gã khó chịu
  người lập dị
  he's quite an individual
  hắn đúng là một anh chàng lập dị

  * Các từ tương tự:
  individualisation, individualise, individualism, individualist, individualistic, individualistically, individuality, individualization, individualize