Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

individualization /individjuəlai'zeiʃn/  

  • Danh từ
    sự cá tính hoá, sự cho một cá tính
    sự định rõ, sự chỉ rõ