Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

individualise /indi'vidjuəlaiz/  

  • Ngoại động từ
    cá tính hoá, cho một cá tính
    định rõ, chỉ rõ