Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  riêng rẽ
  the picture consisted of a lot of discrete spots of colour
  bức tranh gồm một lô điểm màu riêng rẽ

  * Các từ tương tự:
  Discrete distribution, discrete frequency, discrete image, discrete sample, discrete signal, discrete source, Discrete variable, discretely, discreteness