Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    rời rạc (bài nói, bài viết…)

    * Các từ tương tự:
    disconnectedly, disconnectedness