Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unintelligible /,ʌnin'telidʒəbl/  

 • Tính từ
  không thể hiểu được
  unintelligible jargon
  biệt ngữ không thể hiểu được

  * Các từ tương tự:
  unintelligibleness