Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

incoherent /,iŋkəʊ'hiərənt/  

  • Tính từ
    không mạch lạc; không rõ ràng

    * Các từ tương tự:
    incoherently, incoherentness