Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

inarticulate /,inɑ:'tikjʊlət/  

 • Tính từ
  không diễn đạt được rõ ràng
  a clever bur inarticulate mathematician
  nhà toán học giỏi nhưng không diễn đạt được ý mình một cách rõ ràng (cho người ta hiểu)
  phát biểu không rõ ràng
  an inarticulate speech
  bài nói phát biểu không rõ ràng
  không nói nên lời
  her actions were an inarticulate cry for help
  hành động của chị ta là tiếng kêu cứu không thành lời

  * Các từ tương tự:
  inarticulately, inarticulateness