Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

incoherently /,iŋkəʊ'hiərəntli/  

  • Phó từ
    [một cách] không mạch lạc;[một cách] không rõ ràng