Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

disjointed /dis'dʒɔintid/  

 • Tính từ
  rời rạc, thiếu mạch lạc (bài viết, bài nói)
  the film was so disjointed that I couldn't tell you what the story was about
  cuốn phim rời rạc đến nỗi tôi không thể kể cho anh nghe câu chuyện ra thế nào

  * Các từ tương tự:
  disjointedly, disjointedness