Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

incoherentness /inkou'hiərəntnis/  

  • Danh từ
    sự không mạch lạc, sự không rời rạc ((như) incoherence)