Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    lẫn lộn, lộn xộn
    nạn nhân hãy còn bị choáng nên chỉ kể lại vụ tai nạn một cách lộn xộn