Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unconnected /'ʌnkə'nektid/  

 • Tính từ
  không có quan hệ, không có liên quan
  không mạch lạc, rời rạc
  unconnected ideas
  những ý kiến rời rạc
  không liên thông

  * Các từ tương tự:
  unconnectedly, unconnectedness