Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    không có kết cấu, không có cấu trúc