Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    phát triển bừa bãi ra nhiều hướng (thành phố, khối nhà…)
    mọc vươn ra; leo lan ra (cây)
    lan man; rời rạc (bài nói, bài viết)