Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  không mục đích
  lead an aimless life
  sống một cuộc đời không mục đích

  * Các từ tương tự:
  aimlessly, aimlessness