Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  bừa bãi, vô tổ chức
  books piled on shelves in a haphazard fashion
  sách xếp chồng trên giá một cách bừa bãi

  * Các từ tương tự:
  haphazardly, haphazardry