Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

offhand /,ɒf'hænd/  /ɔ:f'hænd/

 • Tính từ
  quá tự nhiên
  he was rather offhand with me
  anh ta đã hơi quá tự nhiên đối với tôi
  I don't like his offhand manner
  tôi không thích phong độ quá tự nhiên của anh ta
  Phó từ
  không suy nghĩ trước, ngay lập tức
  I can't say offhand how much money I earn
  tôi không thể nói ngay lập tức tôi kiếm được bao nhiêu tiền

  * Các từ tương tự:
  offhanded, offhandedly, offhandedness