Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (khẩu ngữ) (trong từ ghép)
  sự giải phóng
  women's lib
  sự giải phóng phụ nữ

  * Các từ tương tự:
  Lib, libation, libational, libationary, libber, libel, libelant, libelee, libeler