Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

libationary /lai'beiʃənl/  

  • Tính từ
    (thuộc) sự rẩy rượu cúng; (thuộc) lễ rượu