Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (trong từ ghép)
    người giải phóng
    is she a women's libber?
    bà ta có phải là một người đấu tranh đòi giải phóng phụ nữ không?