Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (pháp lý) người đứng đơn, nguyên đơn