Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

libation /lai'bei∫n/  

  • Danh từ
    sự rót rượu cúng (ngày xưa)
    (đùa) thức uống có rượu

    * Các từ tương tự:
    libational, libationary