Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (chính, Anh) (viết tắt của Liberal Party)
  đảng Tự Do
  thỏa ước giữa đảng Tự Do và Công đảng

  * Các từ tương tự:
  lib, libation, libational, libationary, libber, libel, libelant, libelee, libeler