Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  bài [viết có tính chất] nhục mạ
  (luật) tội nhục mạ
  sự kiện tội nhục mạ
  libel on somebody
  điều nhục mạ, điều bôi nhọ
  Động từ
  bôi nhọ (ai)

  * Các từ tương tự:
  libelant, libelee, libeler, libelist, libellant, libeller, libellist, libellous, libelous