Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

untruth /,ʌn'tru:θ/  

  • Danh từ
    điều dối trá
    sự dối trá

    * Các từ tương tự:
    untruthful, untruthfull, untruthfullness, untruthfully, untruthfulness