Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

untruthful /ʌn'tru:θfl/  

  • Tính từ
    dối trá

    * Các từ tương tự:
    untruthfull, untruthfullness, untruthfully, untruthfulness