Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

untruthfully /ʌn'tru:θfəli/  

  • Phó từ
    [một cách] dối trá