Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

untruthfull /' n'tru: ful/  

 • Tính từ
  nói láo, nói dối, không thật thà
  không chân thật, gi dối
  sai sự thật, không xác thực, không chính xác (tin tức)

  * Các từ tương tự:
  untruthfullness, untruthfully