Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  (chủ yếu dùng ở dạng bị động)
  làm mất thể diện, làm tủi nhục
  nó cảm thấy tủi nhục

  * Các từ tương tự:
  mortifying