Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  làm lúng túng, làm bối rối
  tôi bối rối vì những lời bình phẩm của anh ta về quần áo tôi mặc
  lúng túng về tài chính

  * Các từ tương tự:
  embarrassed, embarrassedly, embarrassiment, embarrassing, embarrassingly, embarrassment