Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Động từ
    mưng mủ (vết thương)
    (nghĩa bóng) day dứt
    sự tức tối day dứt trong tâm trí anh ta