Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

chagrin /'∫ægrin/  /∫ə'gri:n/

  • Danh từ
    sự buồn nản
    Động từ
    (thường ở dạng bị động) làm buồn nản
    buồn nản vì việc gì