Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  trừng phạt; uốn nắn
  cảnh tỉnh
  tai nạn đã phần nào cảnh tỉnh anh ta, anh ta đã lái xe chạy quá nhanh

  * Các từ tương tự:
  chastener, chasteness