Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Động từ
    trừng phạt nghiêm khắc (thường là bằng cách đánh đập)

    * Các từ tương tự:
    chastiser