Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  phát (vào mông)
  spank a child's bottom
  phát vào mông một em bé
  spank along
  (cũ, khẩu ngữ)
  phóng nhanh (ngựa, xe…)
  Danh từ
  cái phát (vào mông)
  a spank on the bottom
  phát vào mông

  * Các từ tương tự:
  spanker, spanking