Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  cái giầm (để chèo xuồng)
  sự chèo xuồng (bằng giầm)
  que khuấy, que trộn (hình cái giầm)
  Động từ
  chèo bằng giầm
  chúng tôi chèo xuồng chầm chậm ngược dòng nước
  chèo nhẹ (thuyền)
  paddle one's own canoe
  tự lập; tự mình gánh vác công việc của mình không nhờ vào ai
  Động từ
  lội nước (ở những chỗ nước nông)
  lội ở bờ nước
  khua (chân, tay) vào nước, vầy nước
  paddle one's toes in the water
  khua ngón chân vào nước
  Danh từ
  sự lội nước
  sự khua nước; sự vầy nước

  * Các từ tương tự:
  paddle board, paddle-boat, paddle-box, paddle-steamer, paddle-wheel, paddlefish, paddler