Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

paddlefish /'pædlfiʃ/  

  • Danh từ
    (động vật học) cá tầm thìa