Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

paddle-wheel /'pædlwi:l/  

  • Danh từ
    bánh guồng (tàu thủy)